با توجه به این که امروزه شرکت های بزرگ و کوچکی به وجود آمده اند و به ارائه خدمات و محصولات خود میپردازند، لذا فضای رقابتی بسیار شدید میان این شرکت ها به وجود آمده و شرکت ها می بایست برای معرفی محصول جدید خود به بازار از روش های گوناگون و نوآورانه ای استفاده کنند